Privacy en AVG

Privacybeleid
1. Waarom maken we gebruik van uw persoonlijke gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt dat we zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. In deze privacy verklaring informeren we u waarom en hoe we uw gegevens gebruiken.
We hebben gegevens van u nodig vanwege de contractuele afspraken tussen u en Abshoven Registeraccountants & Belastingadviseurs (hierna Abshoven), omdat wij zakelijke diensten aan u leveren, zoals bij voorbeeld controle- of advieswerkzaamheden, het samenstellen van de jaarrekening, fiscale werkzaamheden of salarisverwerking.
Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken bij een ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze cliënten goed en gericht willen informeren. Dat doen we op verschillende manieren: een nieuwsbrief, de website, gerichte mailings, persoonlijk advies, etc. Wij houden daarbij altijd rekening met uw privacy. We vragen u daarom ook om toestemming te geven om uw gegevens te gebruiken, zoals wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit houden we bij en u heeft altijd de mogelijkheid uzelf weer af te melden.
Tenslotte kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken. Dit is bij voorbeeld het geval bij de salarisverwerking of wanneer we fraude vermoeden.
2. Welke uitgangspunten hanteren we?
Abshoven gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Abshoven houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:
2.1 Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
2.2.Grondslag en doelbinding
Abshoven zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen op basis van een gerechtvaardigde grondslag verwerkt.
2.3.Dataminimalisatie
Abshoven verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Abshoven streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
2.4.Bewaartermijn
Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. We bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we de data die we van u hebben, of maken we uw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages. Voor de bewaartermijnen hanteren we de aanwijzingen van de beroepsorganisatie en de wettelijke eisen.

2.5.Integriteit en vertrouwelijkheid
Abshoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Abshoven voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.
2.6.Delen met derden
We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Indien we samenwerken met externe partijen waarbij sprake is van verwerking van persoonsgegevens maakt Abshoven afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de privacywetgeving. Abshoven controleert deze afspraken periodiek.
De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om de door ons gevraagde werkzaamheden te verrichten, tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens. We verkopen uw gegevens niet aan derden.
2.7.Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt.
2.8.Proportionaliteit
We gaan na of het doel van de verwerking niet op een andere manier bereikt kan worden met minder uitvraag van privacy gevoelige gegevens.
2.9.Rechten van betrokkenen
Uiteraard blijft u de baas over uw gegevens. Indien u uw gegevens wilt wijzigen, verwijderen, gebruik beperken, uw e-mailvoorkeuren wilt aanpassen of inzage wilt in het gebruik van uw gegevens, dan kunt u ons telefonisch, per post of via e-mail berichten. Op die manier kunt u ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of aangeven dat u vindt dat uw privacy zwaarder weegt dan ons belang. In dat geval bekijken we de situatie opnieuw.
Uitschrijven voor nieuwsbrieven en mailings kan eenvoudig via de link onderaan de nieuwsbrief of mailing of een e-mail te sturen.
3.Hoe gaan we om met uw gegevens?
3.1.Register van verwerkingen  
Abshoven is verplicht om een register aan te leggen van alle verwerkingen waarvan we de verwerkingsverantwoordelijke zijn. Dit register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt, en welke gegevens daarvoor worden gebruikt. Daarbij wordt de volgende informatie vastgelegd:

  • De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke;
  • De doelen van de verwerking;
  • Een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen;
  • Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens;
  • Een beschrijving van het delen van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie;
  • De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden gewist;
  • Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.

3.2.Profilering
Met  profilering bedoelen we een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij naar bepaalde persoonlijke aspecten wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen.
Abshoven maakt gebruik van profilering, echter alleen nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij vragen U altijd expliciet om toestemming. U kunt altijd uw toestemming weer intrekken.
4.Heeft u vragen of klachten?
Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevens die u ons toevertrouwt.
Voor vragen of klachten over de bescherming van uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met Kasper Donners, donners@abshoven.nl.
Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw privacy kunt u ook contact opnemen met de privacy-autoriteit. Onze privacyverklaring kunt u ook hier downloaden
Abshoven werkt met een eenzijdige verwerkersovereenkomst. Deze verwerkersovereenkomst kunt u ook hier downloaden. Mocht u meer specifieke wensen hebben of in geval een wederkerige verwerkersovereenkomst nodig is, zullen we dat in overleg met u regelen.